Zkoušky z profesní kvalifikace
 

Standardy

Kvalifikační a hodnotící standard NSK Chůva

Kód: 69-017-M

Kritéria a způsoby hodnocení

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
a) Na konkrétním zadaném příkladu uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte; podle prostředí identifikovat možná rizika a navrhnout způsob jejich odstranění Ústní ověření

b) Vyhodnotit konkrétní situaci v oblasti bezpečnosti a prevence úrazů podle možného mechanizmu úrazu (pád, tonutí, popálenina, otravy, dopravní nehoda) a podle formy péče (individuální, skupinová)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.
Poskytování první pomoci dítěti/dětem

a) Vyhodnotit rychle tři různé nenadálé situace ohrožující zdraví a život dítěte, určit druh, rozsah poranění či poškození, navrhnout způsoby řešení a předvést poskytnutí první pomoci

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Předvést rozhovor při volání na záchranný systém, vysvětlit a zdůvodnit postup

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Předvést na resuscitačním modelu miminka a dítěte (juniora) správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

a) Popsat a vysvětlit dva konkrétní příklady situací při péči o běžně nemocné dítě z hlediska závažnosti zdravotního stavu dítěte

Ústní ověření

b) Zvolit a vysvětlit správné postupy při konkrétní situaci u začínajícího či probíhajícího běžného onemocnění dítěte

Ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.
Vedení dítěte k hygienickým návykům

a) Popsat a rozlišit základní hygienické a sebeobslužné návyky vzhledem k věkovým a individuálním potřebám dítěte, zvolit přiměřenou motivaci k jejich nácviku

Ústní ověření

b) Na konkrétním zadaném příkladu vysvětlit způsoby vedení dítěte/dětí k hygienickým návykům a sebeobslužným dovednostem v zařízení či v domácnosti

Ústní ověření

c) Popsat a předvést bezpečnou manipulaci s kojencem při péči o něj

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.
Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte

a) Uvést a zdůvodnit zásady zdravého životního stylu dítěte dané věkové kategorie i s příklady z oblasti výživy, včetně dodržování pitného režimu, pohybových aktivit, duševního zdraví a odpočinku

Písemné ověření

b) Uplatňovat zásady zdravé výživy při sestavování jídelníčku pro dítě dané věkové kategorie na tři dny

Písemné ověření

Je třeba splnit obě kritéria.
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
a) Uvést specifika výchovy dětí v dětském kolektivu v zařízení či domácnosti. Připravit, vysvětlit a předvést realizaci výchovného celku s minimálně třemi aktivitami (pohybová, tvořivá, didaktická část) Praktické předvedení a ústní ověření

b) Uvést vhodné výchovné cíle, metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte na příkladech aktivit

Písemné ověření

c) Vysvětlit význam hry při výchově dítěte a uvést 6 příkladů různých typů her (3 hry v interiéru a 3 hry v exteriéru). Prakticky předvést ukázku jedné řízené hry

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uvést kritéria výběru vhodné hračky s ohledem na věk, vývojovou úroveň a potřeby dítěte. Uvést konkrétní příklady vhodných hraček

Ústní ověření

e) Navrhnout vhodnou aktivitu pro dítě/děti v konkrétní situaci a v určeném prostředí s přihlédnutím k věku dítěte/dětí a využitím zadaných pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

a) Popsat strategii vytváření příznivých podmínek a výchovného působení na skupinu dětí v domácnosti nebo v zařízení péče o děti a popsat režimová opatření "dne" (specifika homogenní nebo heterogenní skupiny, sourozenecké vztahy, vzájemné interakce dětí mezi sebou, odloučení dítěte od matky atd.)

Ústní ověření

b) Vysvětlit význam a způsob nastavení hranic ve výchově dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň a osobnostní charakteristiku a objasnit principy využití vnitřní a vnější motivace

Písemné a ústní ověření

c) Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nepřiměřených reakcí dítěte (např. záporné emoce – negace, vztek, dětská asertivita, snaha vyhnout se nepříjemnosti)

Ústní ověření

d) Navrhnout řešení k zadaným příkladům nepříznivé výchovné situace

Praktické předvedení

Je třeba splnit všechna kritéria.
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

a) Popsat základní charakteristiku psychomotorického vývoje dítěte v souvislosti s výkonem práce chůvy

Písemné ověření

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi

b) Popsat vliv chůvy na podporu psychomotorického vývoj dítěte a jeho osamostatňování a socializaci v jednotlivých vývojových etapách

Písemné ověření

c) Na konkrétním příkladu popsat možný způsob podpory zdravého psychomotorického vývoje dítěte

Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

a) Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce a charakterizovat základní principy osobního vystupování, hygieny a psychohygieny se zaměřením na profesionalitu, diskrétnost, loajalitu a respektování práv dítěte a rodičů

Ústní ověření

b) Charakterizovat základní etické principy práce chůvy

Ústní ověření

c) Popsat způsoby vedení dítěte k morálním hodnotám

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

a) Prokázat orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů a pravidel při zakládání a provozování živnosti v oblasti služeb péče o děti (sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů, daňové přiznání pro OSVČ)

Písemné ověření

b) Prokázat orientaci v občansko-právním vztahu chůva – zaměstnavatel/klient a znalost základních pravidel a podmínek při uzavírání písemné smlouvy s rodiči dětí při poskytování péče o dítě v zařízení či domácnosti (odpovědnost za škodu na zdraví dítěte i na majetku klienta při výkonu práce, rizika práce v rodině bez smlouvy)

Písemné ověření

Je třeba splnit obě kritéria.
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

a) Prokázat znalost právních předpisů v oblasti služeb péče o děti a souvisejících předpisů

Písemné ověření

b) Prokázat znalost provozních a administrativních podmínek jednotlivých typů služeb péče o děti

Písemné ověření

c) Prokázat znalost požadavků na prostory při péči o děti, znalost základních hygienických pravidel a podmínek při stravování dětí. Uvést základní subjekty, které řeší tuto problematiku

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Informace o hodnotícím standardu, kvalifikačním standardu a další informace se dozvíte zde: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zkouška probíhá před zkušební komisí složené ze dvou členů a za přítomnosti zdravotnického pracovníka, který není členem zkušení komise.

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledek hodnocení pro danou kompetenci musí znít – splnil nebo nesplnil. Zkouška je úspěšně složena v případě, že uchazeč získá v každém kritériu minimálně 80 % celkového hodnocení.

Další informace o hodnotícím a kvalifikačním standardu se dozvíte na portále NSK: 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kvalifikační a hodnotící standard NSK Hospodyně v domácnosti

Kód 69-026-H

Kritéria a způsoby hodnocení

Organizace práce a systém úklidu v domácnosti

a) Vysvětlit zásady pravidel rychlého úklidu

Ústní ověření

b) Charakterizovat denní, týdenní a generální úklid sohledem na požadavky klienta a popsat způsoby údržby jednotlivých místností

Písemné a ústní ověření

c) Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program)

Písemné a ústní ověření

d) Zvolit a vysvětlit nadstandardní práce v domácnosti (např. úklid a údržba lednic a mrazniček, stlaní apřevlékání postelí, vyčištění kávovaru, úklid uvnitř skříní atd.)

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

 

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

a) Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky

Písemné a ústní ověření

b) Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek

Písemné a ústní ověření

c) Zvolit vhodné chemické a dezinfekční přípravky anadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta azdůvodnit jejich výběr

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Volba vhodných pomůcek a přístrojů k úklidu, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a) Zvolit vhodné úklidové pomůcky pro úklid domácnosti

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Zvolit vhodné pomůcky BOZP při práci v domácnosti

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat obecně údržbu úklidových pomůcek a strojů

Ústní ověření

d) Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením včetně pojistek, a to ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, předvést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek)

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, potřísnění očí

Písemné ověření

f) Předvést správné techniky provedení prací vdomácnosti, aby se předešlo zdravotním problémům voblasti zad, beder, horních a dolních končetin

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Identifikace základních materiálů a volba vhodných technologických postupů pro údržbu podlah, nábytku azařízení

a) Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky avybrat vhodné chemické prostředky pro pravidelnou údržbu nebo k odstranění větších nečistot

Ústní ověření

b) Zvolit správný technologický postup při údržbě podlah, nábytku a zařízení

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysvětlit a předvést správnou údržbu kůže, koženky akovových částí vybavení domácnosti

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Provádění úklidu sociálních zařízení

a) Předvést úklid toalety

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Předvést úklid umyvadla a sprchového koutu

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vyčistit a ošetřit kliky, baterie, světelné zdroje, zrcadla, parapety a topení

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Uklidit obklady a umýt a vyleštit zrcadlové a skleněné plochy

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Údržba podlahových ploch

a) Setřít podlahové plochy nasucho, namokro a navlhko

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Mopovat různými mopy, popsat způsoby mopování vrůzných prostorách vč. odstraňování lokálních znečištění

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Vysát kobercové plochy

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Identifikovat a odstranit skvrny z textilií a koberců

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vyčistit schodiště, včetně soklů, lišt, spodní a boční strany, podstupnic a podesty schodiště, včetně výběru pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Údržba nábytku a zařízení

a) Provést běžnou údržbu nábytku - nasucho nebo namokro, včetně výběru vhodných pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Navoskovat a naleštit dřevěné povrchy nábytku azařízení, včetně výběru pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit obě kritéria.

 

Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor

a) Vyčistit a provést údržbu varných ploch a pracovních desek v kuchyni, včetně výběru pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Vyčistit a provést údržbu trub včetně mikrovlnných, varných konvic a digestoří, včetně výběru pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti

a) Rozpoznat nejběžnější druhy tkanin podle použitého druhu vlákna a popsat jeho způsoby údržby (praní, sušení, chemické čištění)

Praktické předvedení a ústní ověření

b) Prokázat znalost označení etiket na oděvech

Písemné ověření

c) Vysvětlit a předvést žehlení různých druhů látek (samet, manšestr, krajky, len, metalické materiály, polyester, pletené oděvy), včetně použití pomůcek

Praktické předvedení a ústní ověření

d) Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení košil a sak

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení kalhot a oděvů se zipem

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Obsluha a údržba domácích spotřebičů

a) Popsat druhy vysavačů, včetně příslušenství a vysvětlit možnosti jejich užívání

Písemné ověření

b) Předvést obsluhu vysavače a vysvětlit způsob údržby

Praktické předvedení a ústní ověření

c) Popsat typy žehlicích přístrojů, včetně jejich způsobu použití a údržby

Ústní ověření

d) Předvést a vysvětlit obsluhu a údržbu myčky nádobí, včetně dávkování přípravků

Praktické předvedení a ústní ověření

e) Popsat druhy praček a sušiček prádla, jejich údržbu azpůsoby používání, včetně dávkování pracích prášků aaviváží

Písemné ověření

f) Předvést obsluhu pračky a sušičky prádla, včetně dávkování pracích prášků a aviváží

Praktické předvedení a ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Aplikování základů psychologie pro hospodyně

a) Vysvětlit zásady správného chování hospodyně při výkonu její práce,včetně prokázání znalosti postavení hospodyně ve vztahu k soukromí klientů

Písemné ověření

b) Popsat způsoby jednání s klientem i jeho rodinnými příslušníky s důrazem na diskrétnost

Písemné ověření

c) Popsat, jak předcházet konfliktům a navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu

Písemné ověření

d) Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování při práci v domácnosti

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria

 

Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných vprofesním životě hospodyně

a) Prokázat znalost získání živnostenského oprávnění pro výkon práce hospodyně v domácnosti

Písemné ověření

b) Prokázat znalost obsahu smlouvy mezi klientem ahospodyní (pojištění odpovědnosti za škodu)

Písemné ověření

c) Prokázat znalost v povinnostech OSVČ při výkonu práce hospodyně

Písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou.
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledek hodnocení pro danou kompetenci musí znít – splnil nebo nesplnil. Zkouška je úspěšně složena v případě, že uchazeč správně zodpoví 80 % otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek k danému kritériu.

Další informace o hodnotícím a kvalifikačním standardu se dozvíte na portále NSK: Hospodyně v domácnosti https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1073-Hospodyne_v_domacnosti/revize-2576